آشکار سازی و مقابله با تخلیه بارهای ساکن

  • برآشکارسازی و کنترل جريان های سرگردان
  •  بررسی ميدانی و نرم افزاری تداخل های DC/AC خطوط برق فشار قوی روی خطوط لوله و خطوط ريلی و راهکارهای غلبه بر آنها منطبق بر استاندارد NACE RP0177
  • رزيابی خطرات تخليه بارهای ساکن و طرح ريزی کنترل و اطفاء آنها
  •  هم بندی و زمين کردن جهت غلبه بر بارهای ساکن
  •  سقف کاذب هادی و صمغ های متاليزه جهت غلبه بر بارهای ساکن
  •  کنترل انباشت و تخليه بارهای ساکن در مخازن سقف ثابت و شناور
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.