خدمات شرکت

رئوس فعاليت های اين شرکت به تفصيل در در این بخش آمده است و با افتخار اعلام ميداریم در هريک از اين موارد، پتانسيل فنی و کارشناسی و نيز تجربه کاري و تجهيزات مورد نياز وجود دارد .

1000

سیستم های اتصال به زمین

ادامه ی مطلب
200

طراحی سیستم زمین کنترل و ابزار دقیق

ادامه ی مطلب
300

سیستم های صاعقه گیر

ادامه ی مطلب
400

سیستم های حفاظت ثانویه

ادامه ی مطلب
500

حفاظت کاتديک

ادامه ی مطلب
500

ارزيابی وضعيت خوردگی

ادامه ی مطلب
700

کنترل جریان های سرگردان AC و DC

ادامه ی مطلب
85

آشکار سازی و مقابله با تخلیه بارهای ساکن

ادامه ی مطلب
00

دیگر فعالیت شرکت ولکانیک

ادامه ی مطلب
200

سایر خدمات ویژه

ادامه ی مطلب

مشاوره بگیرید ، بعد انتخاب کنید...